Sklep internetowy www.eurogrosik.pl prowadzący działalność pod adresem internetowym www.eurogrosik.pl prowadzony jest przez:
Euro-Grosik Agata Białkowska
Drożanki 65A
26-634 Gózd
NIP: 796-283-03-52
Regon: 365573658


Postanowienia ogólne

Występujące w Regulaminie definicje będą definiowane w sposób następujący:
1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nabywająca przedmioty lub usługi w ramach Sklepu na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność w ramach adresu www.eurogrosik.pl , umożliwiający nabywanie produktów znajdujących się w jego ofercie.
3. Właściciel – Euro-Grosik Agata Białkowska Drożanki 65A, 26-634 Gózd NIP: 796-283-03-52 Regon: 365573658
4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
5. Regulamin – niniejszy dokument, wskazujący warunki i sposób korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem www.eurogrosik.pl
6. Towar – rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie podczas Kampanii Reklamowej, zgodnie z Regulaminem.
7. Klient – osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.
8. Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez Sklep, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w Sklepie i dokonywanie transakcji zakupu Towarów.
9. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Sklepie.
10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
11. Kampania reklamowa – proces, w czasie którego Sklep składa ofertę sprzedaży określonych Towarów, po ustalonej cenie i w określonym czasie.
12. Koszyk zamówień – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu i umożliwiające Klientom dokonanie rezerwacji Towarów jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie przyjęcia ofert sprzedaży zarezerwowanych Towarów i dokonania transakcji zakupu.
13. Sesja zakupowa – proces trwający nie dłużej niż 15 minut liczony od momentu rezerwacji pierwszego Towaru w Koszyku Zamówień, w czasie którego Klient powinien dokonać wyboru Towarów i dokonać płatności za zarezerwowane Towary.
14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.


Realizacja zamówień

1. Celem przedsiębrania jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Klientami Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. W celu dokonywania zakupów w Sklepie, Klient będzie zobowiązany dodawać aktualnie dostępne w Sklepie produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” zlokalizowanej przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie, przenosząc produkt do „Koszyka zakupów”. Potwierdzenie zakupów odbywa się poprzez opcję „Złóż zamówienie”. Po zakończeniu zakupów Klient otrzymuje Potwierdzenie zamówienia zawierające specyfikacje wraz z sumarycznymi kosztami, w tym przesyłki, które zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Proces zamówienia wymaga podania danych zamawiającego, adresu wysyłki, dokonania wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślenia wszelkich innych wymaganych pól.
5. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.
6. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.
7. Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, Klient zostanie poproszony przez Sklep o podanie pełnego adresu do wysyłki Towaru, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
8. Po dokonaniu płatności za Towar Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Sklep dowodu sprzedaży.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednak nie w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.
10. Sklep zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
11. Klient, który nie odbierze po pierwszym awizo zamówionych produktów zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
12. Zdjęcia produktów stanowią materiały poglądowe obrazujące możliwe najwierniejsze oddanie cech produktu.
13. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Dostępność towarów

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu
2. Jeżeli Sklep nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
– płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
– paynow.pl – Płatność BLIKIEM
– paynow.pl – płatności przelewem internetowym – Płatność szybkim przelewem

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Sklepu związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.


Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu. Od ceny może zostać udzielony Klientowi rabat.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, tzn. nie zmieniają warunków zawartej umowy kupna-sprzedaży.
4. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Towaru do Klienta, wynosi 1-2 dni robocze w zależności od wybranej opcji dostawy.
5. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki.


Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zwrócić się do Biura Obsługi Klienta na adres biuro@eurogrosik.pl , a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient ma także prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
4. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
5. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
6. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
7. Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta lub stosowanych przez niego przeglądarek internetowych czy to w kanale www czy też urządzeń mobilnych.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji.

Formularz reklamacji towaru można pobrać klikając tutaj


Zwroty

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić (zrezygnować) od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu produktu bez podania uzasadnienia. Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@eurogrosik.pl i procedowania zgodnie z otrzymanymi informacjami.
2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot produktu powinien nastąpić wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje zgodnie z procedurą przedstawioną przez Biuro Obsługi Klienta. Koszt przesłania zwracanego produktu pokrywa wysyłający. Klient, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń mechanicznych.
4. Klient wraz z zwracanym produktem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności gratisowych prezentów otrzymanych w związku z zakupem produktu.
5. Jeśli zwracany produkt jest niekompletny lub uszkodzony Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
6. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu produktu na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, w terminie 3 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego produktu.

Formularz zwrotu towaru można pobrać klikając tutaj


Dane osobowe

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
6. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.


Polityka prywatności

1. Cookies. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
2. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.


Postanowienia końcowe

1. Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów mają charakter orientacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.
2. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.eurogrosik.pl