KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI/KONTRAHENCI


rodo polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Agata Białkowska prowadząca działalność gospodarczą p/f EURO-GROSIK Agata Białkowska pragnie poinformować Panią/Pana o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem przez nią Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Agata Białkowska prowadząca działalność gospodarczą p/f EURO-GROSIK Agata Białkowska
Drożanki 65A, 26-634 Gózd, powiat radomski, województwo mazowieckie

numer REGON: 365-573-658, NIP: 796-283-03-52

Telefon: 791-846-335, E-mail: biuro@eurogrosik.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzam w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.

Podstawa Prawna Przetwarzania

podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę w zakresie składanych zamówień, przetwarzanie Pani/Pana danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji, wykonania oraz wzajemnych rozliczeń,

obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych, np. w przypadku wystawianych dokumentów rozliczeniowych;

prawnie uzasadniony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Państwa dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty z nami współpracujące, w tym m. in. przez podmioty utrzymujące nasze systemy informatyczne, naszych kontrahentów, których są zaangażowani
w realizację zamówień, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, czy prawne. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w przypadku kontroli dokonywanej przez Urząd Skarbowy w zakresie
w jakim będą one objęte kontrolą.

Nie planuję przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe rodo polityka prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2:

w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);

Rodo polityka prywatności w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
w którym nakazują Administratorowi przechowywać dane;

do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – o ile powszechnie obowiązujące przepisy to umożliwiają;

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych – aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, bądź znacznie utrudniona.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (przy okazji zawieranych umów, składaniu zamówień) lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestr przedsiębiorców: CEIDG. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.​