KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI/KONTRAHENCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Agata Białkowska prowadząca działalność gospodarczą p/f EURO-GROSIK Agata Białkowska pragnie poinformować Panią/Pana o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem przez nią Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Agata Białkowska prowadząca działalność gospodarczą p/f EURO-GROSIK Agata Białkowska
Drożanki 65A, 26-634 Gózd, powiat radomski, województwo mazowieckie

numer REGON: 365-573-658, NIP: 796-283-03-52

Telefon: 791-846-335, E-mail: biuro@eurogrosik.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzam w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.

Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę w zakresie składanych zamówień, przetwarzanie Pani/Pana danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji, wykonania oraz wzajemnych rozliczeń,

obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych, np. w przypadku wystawianych dokumentów rozliczeniowych;

prawnie uzasadniony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Państwa dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty z nami współpracujące, w tym m. in. przez podmioty utrzymujące nasze systemy informatyczne, naszych kontrahentów, których są zaangażowani
w realizację zamówień, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, czy prawne. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w przypadku kontroli dokonywanej przez Urząd Skarbowy w zakresie
w jakim będą one objęte kontrolą.

Nie planuję przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2:

w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);

w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – o ile powszechnie obowiązujące przepisy to umożliwiają;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych – aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, bądź znacznie utrudniona.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (przy okazji zawieranych umów, składaniu zamówień) lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestr przedsiębiorców: CEIDG. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.​